TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


TCXDVN 314: 2005


HÀN KIM LOẠI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


Welding of metals - Terms and definitions​
1.jpg
1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chính áp dụng trong lĩnh vực hàn kim loại.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Mỗi khái niệm cơ bản được quy định bởi một thuật ngữ. Các thuật ngữ cùng nghĩa được ghi tiếp nối sau chữ CN (hạn chế sử dụng).

Thuật ngữ tương ứng của tiếng Anh và tiếng Nga được ghi ngay dưới thuật ngữ tiếng Việt theo trình tự Việt - Anh - Nga.