quy định về số tầng tối đa trong khu đô thị như sau:


quy định về số tầng tối đa trong khu đô thị.png
Giải thích: (+1) có ý nghĩa sẽ được thêm 1 tầng so với số tầng cơ bản. Số tầng sẽ phụ thuộc vào lộ giới và khu vực ở là trung tâm hay ngoại ô hoặc các khu vực riêng do UBND quy định.